Thursday, July 2, 2009

Harav Sheiner Giving Shiur In BMG

PHOTOS of Harav Yitzchok Sheiner Shlita, Rosh Hayeshiva of Kamenitz Yeshiva in Yerushalayim, giving a Shiur at BMG yesterday.

TLS-SCP

No comments: