Friday, July 24, 2009

Hespeidim At BMG

PHOTOS of the Hespeidim for Harav Sholom Menashe Gottlieb ZATZAL, Rosh Hayeshiva of Bais Hatalmud, which took place last night at BMG. Hespeidim were givin by the Rosh Hayeshiva Reb Malkiel Shlita and by Harav Avrohom Bromberg Shlita, Rosh Hayeshiva of Shar Hatalmud.

TLS-A.P

No comments: